• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Stav ochrany

Vlk je v Poľsku chránený od roku 1998, po nadobudnutiu účinnosti zmien nariadenia o druhovej ochrane zvierat. Stav ochrany vlka je upravovaný Nariadením ministra životného prostredia od roku 2011.

Podľa nariadenia sa zakazuje ich zabíjať, zmrzačiť alebo chytať; držať ich v zajatí, vyrušovať mláďatá, ničiť úkryty, ako aj skladovať a predávať kožušinu alebo iné častí mŕtvych jedincov bez riadneho povolenia. Navyše, v prípade voľne žijúcich zvierat, je potrebné zistiť stanovištia, miesta rozmnožovania alebo pravidelného výskytu. Nariadenie vyžaduje zriadenie ochranných pásiem do 0,5 km od útočisk, miesta rozmnožovania alebo pravidelného výskytu. Vlk je prioritný druh, umiestnený v prílohe II. a IV. Smernice o biotopoch, ktorá vyžaduje, aby členské štáty Európskej únie (vrátane Poľska) chránili biotopovy tohto druhy. Poľská červená kniha ohrozených zvierat bola zariadila vlka k kategórii ohrozenia NT- nižšie riziko.