• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Stav ochrany

Status ochrany medveďa hnedého v Česku a na Slovenskom v minulosti

Ničenie biotopov a intenzívne prenasledovanie veľkých šeliem bolo hlavným dôvodom výraznej redukcie až úplného vymiznutia veľkých šeliem z českých zemi. Veľmi intenzívne boli medvede a ďalšie veľké šelmy prenasledovanie v tereziánskych a jozefínskych dobách, keď začalo platiť nariadenie o "hubeniu veľkých šeliem poľovníkmi i poddanými". Patent cisára Jozefa II. z roku 1786 umožnil hubenie veľkých šeliem komukoľvek a podobné ustanovenie obsahoval krajinský poľovnícky zákon pre Čechy (1866), Moravu (1912) a Sliezsko (1903) (Hell & Sládek, 1974). Preto niet divu, že na väčšine českého územia bol medveď vyhubený už v priebehu 17. a 18. storočia, vďaka nadväznosti na karpatskú populáciu sa najdlhšie medvede vyskytovali vo východnej časti Moravy a Sliezska, posledný medveď bol preukázateľne zastrelený v roku 1887 v centrálnej časti Moravsko-slezskych Beskýd (Andreska, 2012).

Na Slovensku situácia bola trocha odlišná, hoci aj tu platil od roku 1883 uhorský poľovný zákon, umožňujúci kedykoľvek hubiť dravú a škodlivú zver, medzi ktorú patril aj medveď. Po kritickom zníženiu stavu medveďov na asi 20 jedincov medveď je od roku 1932 celoročne chránený (Hell & Sládek, 1974). Vzhľadom k postupnému zvyšovaniu početnosti tohto druhu bolo možné od roku 1962 medveďa opäť loviť formou limitovaného trofejného lovu (Janík et al., 1986).

Súčasný status ochrany medveďa hnedého v Česku a na Slovensku


V rámci Európskej únie je medveď hnedý chránený prostredníctvom takzvanej Smernice o biotopoch č. 92/43/EEC (Prílohy II a IV), druh je súčasťou Bernského dohovoru (príloha II) a na území ČR je predmetom ochrany v európsky významnej lokalite Beskydy. Slovensko definovalo celkom 66 lokalít (územia európskeho významu), kde je medveď predmetom ochrany.

Podľa českej legislatívy ide o obzvlášť chránený, kriticky ohrozený druh (zákon č. 114/1992 Sb. o ochrane prírody a krajiny, vyhláška č. 395/1992 Sb.), v tomto prípade preukázané škody na domácich zvieratách alebo včelstvách uhrádza štát (zákon č . 115/2000 Sb.). V poľovníckej legislatíve (zákon č. 449/2001 Sb.) je uvedený ako druh zveri, ktorý nemožno loviť.

Na Slovensku je medveď celoročne chránený podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a podľa vyhlášky č. 24/2003 Z. z.. ide chráneného živočícha európskeho významu. Jeho spoločenská hodnota je 3690 €. V súlade s § 40 ods. 2 a 3 je však možné na jeho lov udeliť výnimku. Medzi rokmi 2000-2009 bolo ročne udelené v priemere 70 výnimiek, pričom bolo zastrelené v priemere 27 medveďov ročne, teda 39% z povoleného odstrelu (MŽP SR, 2010). Loviť sa môžu len jedinci do 100 kg, a to iba na rastlinnú návnadu a na jeseň (Pavlišín, 2008).

Od roku 1998 bol ustanovený zákaz vnadenia mäsitou návnadou (v súčasnosti je za istých podmienok možný), rovnako ako aj jarný odstrel. V tomto čase sa stanovil tiež hmotnostý limit na lovené jedince s tým, že sa povoľuje lov jedincov do 100 kg. Před rokom 1998 tu bola aj hmotnostná kategória do 150 kg (Kalaš, 2010). Dané obmedzenie bolo zamerané na vyšší lov samíc, čím by sa do istej miery regulovala natalita. V minulosti, 60. - 80. roky 20. storočia bol lov zameraný takmer výsostne na veľké, trofejové samce.