• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Požiadavky na stanovište

Rys v Európe je spojený najmä s lesnom prostredím. Analýza biotopov v Poľsku poukázala na vzťah medzi frekvenciou výskytu druhu a dostupnosťou kľúčových zložiek životného prostredia, ako sú charakteristika a hustota porastu, plocha lesného komplexu a stupeň jeho fragmentácie, hustota a vzdialenosti od ľudských sídiel a stupeň rozvoja dopravnej infraštruktúry (Niedziałkowska a al. 2006a). Rysy majú najradšej lesné biotopy, ktoré sa vyznačujú veľkou rozmanitosťou z hľadiska na rôznorodosť stromov, hustotu podrastu, prítomnosť mŕtvych stromov, kríkov, mladých stromov a lesných lúk (Podgórski et al. 2008).

Preferencie pre stanovište druhu sú veľmi silné spojené s biológiu a správaním. Ako dravci, ktorí zblízka útočia na obeť na miesto lovu zvolia si prostredie s veľkým počtom štruktúr (ako sú padnuté kmene stromov, hustý podrast), ktoré umožňujú priblížiť sa k obete na minimálnu vzdialenosť. Zároveň tieto miesta by mali zabezpečiť primeranú viditeľnosť a umožniť presné posúdenie vzdialenosti od potenciálnej koristi (Okarma a Schmidt 2013). Z tohto dôvodu na miesto lovu skôr si zvolia stanovište s menšou hustotou stromov (často v blízkosti malej lesnej lúky), než miesta, v ktorých neskôr ukryjú svoju korisť. Výsledky výskumov vykonaných vo Švajčiarsku ukazujú, že rys sa môže pomerne dobre prispôsobiť k životu v regiónoch s relatívne nízkou hustotou pokrytia lesmi (Breitenmoser-Würsten et al., 2001). Ale aj tu sa nachádzajú v oblastiach o väčšej hustote stromov a / alebo kríkov. Telemetrické štúdie vykonané v Bielovežskom pralese ukázali, že tento dravec počas migrácie sa pohybuje predovšetkým v hustých porastoch (Schmidt 2013).