• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Status ochrany

Status ochrany medveďa hnedého v Česku a na Slovenskom v minulosti

Ničenie biotopov a intenzívne prenasledovanie veľkých šeliem bolo hlavným dôvodom výraznej redukcie až úplného vymiznutia veľkých šeliem z českých zemi. Veľmi intenzívne boli medvede a ďalšie veľké šelmy prenasledovanie v tereziánskych a jozefínskych dobách, keď začalo platiť nariadenie o "hubeniu veľkých šeliem poľovníkmi i poddanými". Patent cisára Jozefa II. z roku 1786 umožnil hubenie veľkých šeliem komukoľvek a podobné ustanovenie obsahoval krajinský poľovnícky zákon pre Čechy (1866), Moravu (1912) a Sliezsko (1903) (Hell & Sládek, 1974). Preto niet divu, že na väčšine českého územia bol medveď vyhubený už v priebehu 17. a 18. storočia, vďaka nadväznosti na karpatskú populáciu sa najdlhšie medvede vyskytovali vo východnej časti Moravy a Sliezska, posledný medveď bol preukázateľne zastrelený v roku 1887 v centrálnej časti Moravsko-slezskych Beskýd (Andreska, 2012).

Na Slovensku situácia bola trocha odlišná, hoci aj tu platil od roku 1883 uhorský poľovný zákon, umožňujúci kedykoľvek hubiť dravú a škodlivú zver, medzi ktorú patril aj medveď. Po kritickom zníženiu stavu medveďov na asi 20 jedincov medveď je od roku 1932 celoročne chránený (Hell & Sládek, 1974). Vzhľadom k postupnému zvyšovaniu početnosti tohto druhu bolo možné od roku 1962 medveďa opäť loviť formou limitovaného trofejného lovu (Janík et al., 1986).

Súčasný status ochrany medveďa hnedého v Česku a na Slovensku

V rámci Európskej únie je medveď hnedý chránený prostredníctvom takzvanej Smernice o biotopoch č. 92/43/EEC (Prílohy II a IV), druh je súčasťou Bernského dohovoru (príloha II) a na území ČR je predmetom ochrany v európsky významnej lokalite Beskydy. Slovensko definovalo celkom 66 lokalít (územia európskeho významu), kde je medveď predmetom ochrany.

Podľa českej legislatívy ide o obzvlášť chránený, kriticky ohrozený druh (zákon č. 114/1992 Sb. o ochrane prírody a krajiny, vyhláška č. 395/1992 Sb.), v tomto prípade preukázané škody na domácich zvieratách alebo včelstvách uhrádza štát (zákon č . 115/2000 Sb.). V poľovníckej legislatíve (zákon č. 449/2001 Sb.) je uvedený ako druh zveri, ktorý nemožno loviť.

Na Slovensku je medveď celoročne chránený podľa zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny, a podľa vyhlášky č. 24/2003 Zb. ide chráneného živočícha európskeho významu. Jeho spoločenská hodnota je 2.655,51 €. V súlade s § 40 ods. 2 a 3 je však možné na jeho lov udeliť výnimku. Medzi rokmi 2000-2009 bolo ročne udelené v priemere 70 výnimiek, pričom bolo zastrelené v priemere 27 medveďov ročne, teda 39% z povoleného odstrelu (MŽP SR, 2010). Loviť sa môžu len jedinci do 100 kg, a to iba na rastlinnú návnadu a na jeseň (Pavlišín, 2008).