• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Stav ochrany

Historický status ochrany druhu

Rys do stredoveku bol veľmi rozšíreným druhom na poľskom území. V dôsledku ľudskej činnosti, došlo k zmene prostredia a rozsah tohto dravca sa začal rýchlo zmenšovať. - Na konci 18. stor. rys už sa nevyskytoval západ od Visly, a v posledných desaťročiach 19. stor., výskyt rysa bol už obmedzený iba na Karpaty, Mazury a Bielovežský prales. Prvé právne predpisy definujúce jednotný status druhu v celej krajine zaviedol Nariadenie prezidenta Poľskej republiky z roku1927 – prepisy o love [org. názov: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1927 r. o prawie łowieckim]. Nariadenie umiestnilo rysa na zozname druhov poľovnej zveri a zaviedlo zákaz lovu pomocou jedov a pascí. Z tejto doby máme aj prvé údaje o počte rysa. Vykonaný Ministerstvom poľnohospodárstva v 1928 roku súpis druhov, odhadoval populáciu v Poľsku v medzivojnovom období na 300 jedincov.

Po 2. svetovej vojne výskyt rysa bol už veľmi zriedkavý. Celoročná ochranná doba bola zavedená v roku 1953 Nariadením ministra lesného hospodárstva o ochrannej dobe voľne žijúcej zveri [org. názov: Rozporządzenie Ministra Leśnictwa w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych]. Zmeny nariadenia v 1954 a 1955 zmenili ochrannú dobu tohto dravca na obdobie od 11. februára do 30.novembra. Zvýšená lov v 60. rokoch minulého storočia zaviedli k dočasnému zániku tohto druhu v Piskom a Nidzickom pralese. V tomto období rys takmer zmizol z Bielovežského pralesu. Po obmedzení lovu a zvýšeniu populácie, tento druh bol znovu exploatovaný v 80. rokoch čoho dôsledkom je trvajúci dodnes kolaps populácie.

Aktuálny status ochrany druhu

Objatie plnou ochranou druhu došlo až v roku 1995. Nariadením ministra ochrany životného prostredia, prírodných zdrojov a lesníctva zo 6. januára 1995 o ochrane živočíšnych druhov [org. názov: Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt] rys bol zapísaný do zoznamu prísne chránených druhov. Osobitným nariadením z 30. januára 1995 rys bol definitívne vylúčený zo zoznamu poľovnej zveri.

V dôsledku zmien v roku 2004 Nariadenia o divokých druhoch chránených živočíchov [org. názov: Rozporządzenie w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną], rys bol zaradený prísnou ochranou ako druh, ktorý potrebuje aktívnej ochrany. Aktuálne platné je Nariadenie ministra životného prostredia z 12. októbra 2011 o ochrane živočíšnych druhov, pridáva povinné označenie 500m ochranných pásiem okolo miest ruje rysa v platnosti v období od 1. apríla do 31. augusta. Rys je uvedený v prílohe II. a IV. smernice o biotopoch a a prílohe III. Bernského dohovoru. Poľská červená knižka zariadila rysa k kategórii ohrozenia NT- druh nižšieho rizika, ale takmer ohrozený.