• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Monitoring terénu

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot koordinovala a vykonávala monitoring veľkých šeliem, ktorý trval od februára do konca marca 2014.

Na začiatku inventúry v dňoch 08-09.02.2014 r v Żywieckých Beskydoch sa konalo školenie pripravujúce na prácu v teréne

Účastníci stretnutia sa bližšie zoznámili s biológiou vlka, rysa a medveďa. Počas školenia prezentovaná bola metodológia vystopovania a rozpoznávania stôp, ktoré budú svedči o prítomnosti druhu, ako aj technika zberu údajov počas práce v teréne.

Metodika

Monitoring veľkých šeliem sa konal v 5-denných intervaloch. Jednorazovo trval 2 až 3 dni. Vyškolení v rámci projektu dobrovoľníci sa zúčastnili na zimných vystopovaniach, ktoré boli vykonané v označených transektoch. Oblasť monitoringu zahŕňala Sliezske a Żywiecke Beskydy, ale do výskumu boli zaradené územia Poľska, ktoré čiastočne prekrývali sa s územím Českej republiky a Slovenska. Partneri v hraničnom pásme (Česko a Slovensko) vykonávali podobné výskumy vo svojich krajinách.

V rámci monitoringu dobrovoľníci boli rozdelení do skupín. Aspoň jedna osoba v skupine mala primerané znalosti a skúsenosti v oblasti vystopovania veľkých dravcov. Účastníci projektu pomocou GPS mapovali svoje transekty a zapisovali svoje poznámky. Pripravené formuláre (odkaz) boli použité na opis zistených stopov prítomnosti vlka, rysa a medveďa.

Pri každom prechode zapísané boli aktuálne poveternostné podmienky, čas a trasa. V prípade, v ktorom boli zistené stopy rysa alebo vlk, dravce boli sledované na vzdialenosti (200 – 300m) v opačnom smere do smeru, v ktorom viedli. Všetky zistenia boli dokumentované vo forme fotografii. Fotografie stôp boli vykonávane s použitím meradla, čo dovolilo vykonať podrobnú analýzu a validáciu zistenia odborníkmi. Zapísaná bola aj čerstvosť zistených stôp, ich počet a smer pohybu zvierat, miesto a údaje o správaní dravcov.

Počas monitoringu sa zhromažďovalo aj čerstvé exkrementy živočíchov. Zhromaždené skúšobné vzorky vlkov boli použité pri molekulárnej analýze. Genetické výskumy jedincov z Poľska, Českej republiky a zo Slovenska umožnia skúmanie vzťahu medzi dravcami z týchto krajín, ako aj umožnia posúdenie stavu miestnej populácie. Pomôžu určiť ďalšie údaje pri analýze ciest a smerov migrácie veľkých šeliem.

Počas monitoringu v transektech bola zistená aj prítomnosť ďalších chránených druhov.

Každé zistené výskytu dravca bolo overené koordinátorom vystopovania a bolo klasifikované podľa kritérií vypracovaných v rámci programu "SCALP" (ang. Status and Conservation Alpine Lynx Population). V rámci tohto programu boli spracované základné zásady a pokyny týkajúce sa spôsobu sledovania rysa v Alpách. Spracované bolo tiež štandardizované kritérium pre posudzovanie kvality zistenia výskytu druhu. V súčasnej dobe sú tieto kritériá úspešne realizované aj v prípade výskumu iných veľkých dravcov. V súlade s opracovanými pokynmi údaje zhromaždené počas práce v teréne sú rozdelené podľa ich významu a overiteľnosti do 3 kategórií:

Kategória 1 (C1): "pevné údaje": zistenie (nahlásenie) mŕtvych jedincov, priame pozorovanie na základe fotografií, údajov potvrdené genetickou analýzou.

Kategória 2 (C2): potvrdené (overené) zistenia (nahlásenia) od ľudí s príslušnými skúsenosťami a odbornými znalosťami, ktoré umožňujú uznanie správnosti zistenia výskytu pozorovaných zvierat a nahlásenia založené na stopách získaných od preškolených a dôveryhodných osôb, alebo potvrdené na základe fotografickej dokumentácie.

Kategória 3 (C3): nahlásenie mŕtvych zvierat, exkrementov a stôp, ktoré nie je možné overiť odborníkmi pokiaľ ide o presnosť ich označenie. V tejto kategórii sú aj nahlásenia výskytu druhov založené na základe hlasov a priameho pozorovania nekvalifikovanými osobami (napr. miestnymi obyvateľmi).

Metódy odberu vzoriek genetického materiálu

Odoberanie vzoriek genetického materiálu z exkrementov dravcov je neinvazívna metóda, umožňujúca vykonanie testov DNA. Pri odoberaniu genetického materiálu treba zabrániť kontaminácii iným DNA (napr. iných jedincov), pretože vzorky boli odoberané pomocou jednorazových rukavíc. V prípade vlasov materiál bol odoberaný do rýchlozatváracieho vrecka s tesniacou lištou a potom uložený do mrazničky. Zozbierané exkrementy boli vložené do skúmaviek s koncentrovaným 96% alkoholom. Každá vzorka bola opísaná pomocou etikety a vodeodolnou fixkou (druh, dátum, autor, číslo GPS zodpovedajúce č. vo formulári), všetko to umožňuje prideliť vzorku k údajom z formulára, v ktorom je detailný opis materiálu (okrem iného: miesto odberu s GPS súradnicami, poveternostné podmienky, počet zistených jedincov v danom mieste a určenie čerstvosti exkrementov).

Aby sa zabránilo kontaminácii DNA (kontaminácia genetického materiálu, napr. zmiešaním vzoriek rôznych jedincov) v skúmavke s alkoholom bol materiál len jedného jedinca. Odoberané vzorky boli uložené v mrazničke až do času molekulárnej analýzy.

V súčasnej dobe výsledky molekulárnych testov sú spracovávané.