• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Rozvoj dopravnej siete

Vplyv na priepustnosť biokoridorov

Environmentálne dopady rozvoja dopravnej siete v Poľsku budú najviac citeľné v oblastiach s najvyššou prírodnou hodnotou, teda aj v Karpatoch, kde sú rezervoáre biodiverzity európskeho významu. Zvlášť ohrozené sú populácie veľkých cicavcov o najväčších priestorových požiadavkách, vrátane veľkých šeliem: vlk, rys a medveď.

Zo všetkých foriem negatívnych vplyvov ciest najpodstatnejším dôsledkom je vytvorenie ekologických prekážok, ktoré spôsobujú narušenie biokoridorov.

V Karpatoch, oblasti s vysokou mierou biodiverzity je veľmi ťažké zabrániť prelínania sa ciest a ekologicky cenných oblasti. V Karpatoch sa nachádzajú 2 z 7 hlavných ekologických koridory v Poľsku - koridorov medzinárodného významu pre migráciu voľne žijúcich živočíchov: Južný a Karpatský. Plánované sú stavby ciest: S-7 Spytkowice - Podwilk, Jabłonka - Chyżne a Chyżne - štátna hranica a S-19 Dukla-Barwinek, tieto cesty budú spôsobovať narušenie najvýznamnejších ekologických koridorov v Karpatoch, ktoré majú kľúčový význam pre cezhraničný pohyb veľkých šeliem.

Úmrtnosť pri dopravných nehodách

Dopravné nehody v Poľsku s účasťou medveďov sú zriedkavé. V budúcnosti však môžu predstavovať významný faktor úmrtnosti tohto druhu. Tento problém môže byť viditeľné najmä na krajských cestách, kde sa očakáva zvýšenia automobilovej dopravy, a ktoré nie sú zahrnuté povinnými moralizujúcimi opatreniami (ochranné oplotenie, prechody pre veľké zvieratá).