• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Partneri projektu

Združenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot je nezisková organizácia pôsobiaca od 25 rokov v oblasti ochrany vlkov, rysov a medveďov, ich biotopov a migračných koridorov. To okrem iného naše činnosti v Poľsku v roku 1995 priviedli k prísnej ochrane rysa, a v roku 1998 aj vlka. Pre ochranu veľkých dravcov organizácia minimalizuje dopad dopravných investícií na populácie veľkých šeliem tým, že chráni ich migračné trasy (biokoridory), vedie monitoring a evidenciu projektov, plánov a stratégií zameraných na ochranu veľkých šeliem a kopytníkov, ktoré sú základnou pre výživu týchto zvierat, združenie sa podieľa aj na prácach týkajúcich sa plánov ochrany a zachovania týchto zvierat v lokalitách Nátura 2000, spolupracuje s vedeckymi jednotkami zaoberajúcimi sa ochranou veľkých šeliem, spolupracuje s organizáciami zaoberajúcimi sa životnom prostredím zo susedných krajín.

Poslaním pobočky Friends of the Earth Česká Republika z Olomouca je ochrana životného prostredia v strednej a severnej Moravy a zapojenie verejnosti do dôležitých otázok životného prostredia. Medzi hlavné oblasti činnosti tejto organizácii patri: ochrana prírody - najmä lesov a veľkých šeliem, účasť v rozhodovacích procesoch (biokoridory, lesné rezervácie), poskytnutie bezplatných konzultácii týkajúcich sa životného prostredia, vzdelávanie verejnosti - najmä mládeže (diskusné fóra, mediálne aktivity). Organizácia sa podieľa na niekoľkých výskumných projektoch týkajúcich sa veľkých dravcov a to prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na monitoringu týchto zvierat.

Fatranský spolok je nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na skúmanie života veľkých dravcov, najmä medveďov hnedých v pohorí Malá Fatra. V rámci monitoringu a výskumu dravcov organizácia spolupracuje s Národnom parkom Malá Fatra, organizáciou Carpathian Wildlife Society a s Národným lesníckym centrom. Navyše organizácia podporuje región, organizuje prednášky a vzdelávacie semináre, spracováva a publikuje vzdelávacie materiály

Pozývame Vás na spoluprácu, ktorej hlavným účelom bude posilnenie štandardov ochrany dravcov v Európe.