• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana veľkých drapiezników

Ohrozenia

V súčasnej dobe v Poľsku, Česku a na Slovensku sa vyskytuje niekoľko významných hrozieb pre život vlkov. Faktory, ktoré majú zásadný vplyv na dostupnosť a stav biotopov tohto druhu (a tým aj na rozloženie a stav druhu) je fragmentácia a nadmerná izolácia stanovišti, ako aj narušovanie existujúcich migračných koridorov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a nadmernej urbanizácie.

Rozvoj cestnej siete a rast intenzity cestnej premávky (najmä na križovatkách s dôležitými migračnými koridormi veľkých dravcov) prispieva k zvýšenej úmrtnosti v dôsledku kolízie s motorovými vozidlami. Úmrtnosť na cestách spolu s pytliactvom je najzávažnejšiu hrozbou pre vlky, najmä v prípade regiónov s nízkou hustotou tohto druhu (napr. v západnom Poľsku alebo Českej republike), kde smrť aj jednotlivcov môže mať vplyv na stav a vývoj miestnej populácie.

Na Slovensku hlavnou príčinou smrti vlkov je ich lov. Ročne sa tu legálne loví cca 120-159 jedincov (Kaczensky et al., 2013). Intenzívny lov vlkov na Slovensku (najmä v pohraničných oblastiach) má významný vplyv na populáciu pohraničných oblastí Českej republiky a Poľska. Na jednej strane prispieva k priamemu odstráneniu jedincov obývajúcich prihraničné oblasti, na druhej strane má negatívny vplyv na rýchlosť rekolonizácii, a dokonca prispieva k poklesu početnosti vlka (alebo k vymiznutiu druhu ako to bolo v Českej republike) v susediacich so Slovenskom oblastiach (Bufka a al. 2005, Nowak et al., 2008 Kaczensky et al., 2013).