• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

Status ochrony

Wilk jest chroniony w Polsce od 1998 roku, po wejściu w życie znowelizowanego rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt.

Jego status ochronny jest regulowany przez Rozporządzenia Ministra Środowiska z 2011 roku. Na mocy rozporządzenia zabrania się zabijania, okaleczania lub chwytania wilków; przetrzymywania ich w niewoli, niepokojenia młodych, niszczenia schronień, a także przechowywania i sprzedaży skór lub innych części martwych osobników bez odpowiedniego zezwolenia. Dodatkowo w przypadku dziko występujących zwierząt wymagane jest ustalenie ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania. Rozporządzenie narzuca również wyznaczanie stref ochronnych w promieniu 0,5 km od miejsc rozrodu drapieżnika. Wymieniony jest gatunkiem priorytetowym, umieszczonym w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, co nakłada na kraje członkowskie Unii Europejskiej (w tym Polskę) ochronę miejsc bytowania (siedlisk) gatunku. W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt przypisano mu kategorię zagrożenia NT- niższe ryzyko.

1 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 2 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. (Dz.U. 1998 nr 47 poz. 298).