• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

Ochrona

Strategia Ochrony dużych drapieżników w Czechach


  • Prewencja i zwalczanie kłusownictwa, które jest najpoważniejszym czynnikiem zagrażającym populacji wielkich drapieżników
  • Wiarygodny monitoring populacji wykorzystujący nowoczesna technikę (np. Fotopułapki i metody wielokrotnych złowień – capture-mark-recapture), udział społeczeństwa i kluczowych grup interesariuszy do monitoringu populacji drapieżników
  • Podnoszenie świadomości i edukacji społeczeństwa i grup docelowych
  • Uważne planowanie infrastruktury drogowej i tworzenie planów zagospodarowania oraz utrzymanie/wzmocnienie ekologicznych korytarzy migracyjnych dużych drapieżników
  • Wsparcie finansowe środków zapobiegawczych przeznaczonych na ochronę zwierząt gospodarczych, pasiek i upraw rolnych, oraz środki przeznaczone na odpowiednie zabezpieczenie odpadów komunalnych przed dzikimi zwierzętami
  • Międzypaństwowe konsultacje wszystkich projektów i planów (w tym odstrzału drapieżników), w których nie można wykluczyć wpływu transgranicznego