• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

Organizacja przestrzenna

Uważa się, że niedźwiedzie brunatne nie są zwierzętami terytorialnymi.

Ich areały osobnicze w znacznym stopniu nakładają się (zwłaszcza w przypadku spokrewnionych ze sobą samic) (Støen i in. 2005). Jak większość dużych drapieżników, niedźwiedzie występują w niewielkim zagęszczeniu. W Polsce średnie zagęszczenie gatunku zwykle nie przekracza 1 os./100km2 (Frackowiak i Perzanowski 2002). Areały osobnicze samców są zwykle znacznie większe od areałów samic, niemniej rozmiary areałów wyraźnie maleją wraz ze wzrostem zagęszczenia zwierząt. Monitoring telemetryczny 300kg samca odłowionego w Bieszczadach wykazał, iż wielkość jego areału wynosiła ok. 1500 km2. Monitorowana w Tatrach samica posiadała areał o powierzchni 500 km2. Niedźwiedzie żyjące w Polsce stanowią niewielki fragment populacji karpackiej, obejmującej swym zasięgiem takie kraje jak Czechy, Polskę, Słowację, Ukrainę, Rumunię i Serbię. Wskazuje to na transgraniczny charakter populacji niedźwiedzia w Polsce.