• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

Zagrożenia

Do roku 1995 główną przyczyną śmiertelności rysia w Polsce stanowiły polowania. Wskutek nadmiernego pozyskania łowieckiego prowadzonego do połowy lat 80. XX w. zasięg występowania tego gatunku w Polsce znacząco się zmniejszył. Zwierzęta te wytępiono m. in. w Puszczy Piskiej i Nidzickiej.


Wprowadzenie ścisłej ochrony gatunkowej w 1995 r. i zaprzestanie polowań nie przyczyniły się jednak do oczekiwanej spontanicznej rekolonizacji oraz zwiększenia zasięgu tego gatunku na nowe, dogodne siedliska. Populacja rysia w Polsce nadal pozostaje nieliczna (zaledwie 200 osobników) i podzielona na małe, izolowane od siebie fragmenty.

W celu utrzymania i rozwoju populacji rysia w Polsce niezbędne jest podejmowanie kompleksowych działań ochronnych zmierzających do odtworzenia metapopulacji tego gatunku.

Więcej o zagrożeniach