• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

Rozwój sieci transportowej

Wpływ na drożność korytarzy ekologicznych

Ekologiczne skutki rozwoju sieci drogowej w Polsce będą najbardziej odczuwalne w obszarach o największej wartości przyrodniczej, czyli także w Karpatach, gdzie występują rezerwuary różnorodności biologicznej o randze europejskiej. Szczególnie zagrożone są populacje dużych ssaków o największych wymaganiach przestrzennych, w tym duże drapieżniki: wilk, ryś i niedźwiedź.

Ze wszystkich form negatywnego oddziaływania dróg największe znaczenie w skutkach ma tworzenie barier ekologicznych powodujących przerwanie ciągłości korytarzy ekologicznych.

W Karpatach, obszarze o wysokim poziomie bioróżnorodności niezwykle trudno uniknąć kolizji pomiędzy przebiegiem drogi a obszarami cennymi przyrodniczo. Na terenie Karpat przebiega 2 z 7 głównych korytarzy ekologicznych w Polsce o międzynarodowym znaczeniu dla migracji fauny: Południowy i Karpacki. Planowane do budowy drogi S-7 Spytkowice – Podwilk, Jabłonka – Chyżne i Chyże – granica państwa oraz S-19 Dukla-Barwinek spowodują przerwanie ciągłości najważniejszych korytarzy ekologicznych przebiegających przez Karpaty, o kluczowym znaczeniu dla transgranicznego przemieszczania się dużych drapieżników.

Śmiertelność w wypadkach komunikacyjnych

Wypadki komunikacyjne w Polsce z udziałem niedźwiedzi są obecnie nieliczne. W przyszłości mogą jednak stanowić istotny czynnik śmiertelności tego gatunku. Problem może być szczególnie widoczny na drogach wojewódzkich, na których przewiduje się zwiększenie natężenia ruchu samochodowego a których nie objęto obowiązkowymi działaniami minimalizującymi (ogrodzenia ochronne, przejścia dla dużych zwierząt).